Fremhævet indlæg

Nyheder

På denne side kommer der store og små nyheder. Du kan via mail abonnere på siden, så du får en besked, når der kommer nyt på siden.

Tilmeld dig ude i højre side!

 

Grabaffald den 23. august

Den 23. august bliver der hentet grab og man kan derfor begynde at lægge grab ud ved brandbælterne fra i dag. (Der er nogle, der har lagt ud allerede for 14 dage siden og vi vil lige gentage, at man ikke må lægge grabaffald ud, før der er meldt ud via hjemmesiden om at der kan lægges grabaffald ud.)

Påmindelse EOGF onsdag d. 8. august kl 19:00

Kære Allesammen,

Blot en påmindelse om den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 8. august 2018 kl 19:00 i ‘Laden’, Kallerupvej 43, 2640 Hedehusene

Vi opfordrer til, at indkaldelsen læses grundigt, da sagen ikke er helt lige til. Vi skal gøre opmærksomme på, at der desværre har indsneget sig en enkelt fejl i indkaldelsen. Det drejer sig om summen af rabatdelen af vandafledningsbidraget, som er ca 20.000,- kr og ikke ca 10.000,- kr, som der står i indkaldelsen.

Vær særligt opmærksom på at den ekstraordinære generalforsamling kun er beslutningsdygtig, hvis 49 ud af de 61 underskrivere på anmodningen er fysisk tilstede.

Vær også opmærksom på, at man kun har stemmeret ifald man ikke er i restance til foreningen.

Der vil være sodavand og småkager, men ønsker man te/kaffe eller andet skal man selv medbringe det, da det desværre ikke er muligt for os at lave det på stedet.

Program for ekstraordinær generalforsamling august ’18
1. Velkommen v/ formand Tasha Hoppe
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent (bestyrelsen stiller Sune Porse til rådighed)
4. Valg stemmetællere
5. Redegørelse for indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling v/ Arne Benche
6. Bestyrelsens redegørelse for praksis og forslag v/ kasserer Carsten Hansen
7. Debat og spørgsmål fra salen
8. Afstemning
9. Tak for i dag v/ Tasha Hoppe

Vel mødt

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der er her til aften udsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling per mail og per post til de medlemmer, der ikke har mail.

Bestyrelsen indkalder hermed på begæring af en kreds af medlemmer til en ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden.

Den 8. august 2018
Kl 19:00
Sted: ‘Laden’, Kallerupvej 43, 2640 Hedehusene

Vær opmærksom på, at der er meget begrænsede parkeringsmuligheder ved Laden. Bestyrelsen beklager, at vi ikke bruger Hedehuset som normalt. Det skyldes sommerferie og kort varsel for generalforsamlingen.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af stemmetællere
4) Behandling af bestyrelsens tilbagebetaling af for meget opkrævet vandafledningsbidrag

OBS UDDRAG FRA INDKALDELSEN:

Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig hvis mindst 49 ud af de 61 underskrivere deltager.

Fra foreningens vedtægter §11, stk. 6:

Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede.

Foreningens vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside: www.brandposten.dk

Hvis generalforsamlingen er beslutningsdygtig og der skal foretages afstemning kan et medlem kun repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt. Det fremgår af §11, stk. 10 i foreningens vedtægter:

Et medlem kan ved fuldmagt lade sig repræsentere af et andet medlem. Et medlem kan maksimalt repræsentere 1 have udover sin egen.

Siesta og stilletimer

På et medlems opfordring kommer her en påmindelse om vores week-end siesta og vores morgen- og aftenro. Tidsrummene fremgår af vores ordensregler paragraf 6 stk 2 og 3 og kan ses herunder.

Der kan under særlige omstændigheder søges dispensation hos bestyrelsen og det imødekommes, når vægtige forhold gør sig gældende.

Hvis du som medlem oplever, at stilletiderne ikke overholdes, så hold dig for øje, at der kan være tale om forglemmelse af tiden, af reglen eller at der er givet dispensation. Vi opfordrer til at du i tilfælde af støjgener i de stilletimerne kontakter det pågældende medlem venligt og forespørgende omkring årsagen til overskridelsen af tidsrummet. Vi er her alle for at have det rart og det er så meget rarere, når vi har det med hinanden.

De bedste midsommerhilsner på vegne af bestyrelsen.

Uddrag fra ordensreglerne §6

Grabaffald og havevandring

GRABAFFALD
Der vil blive afhentet grabaffald to gange i år og man kan lægge grabaffald ud i 14 dage op til afhentning. Det er ikke tilladt at lægge grabaffald ud før dette, da græsset i så fald lider under ikke at få sol og ilt og græsklipperen ikke kan komme til. De som har lagt ud nu bedes venligst fjerne det og enten opbevare det i deres have, indtil man kan lægge ud til grab eller selv køre det på genbrugsstationen: fx Kara/Noveren Håndværkervej 66, 4000 Roskilde 

NÆSTE GRABAFHENTNING VIL SKE DEN 28. JUNI

= DER KAN LÆGGES GRABAFFALD UD FRA DEN TORSDAG DEN 14. JUNI

HAVEVANDRING
Medlemmer af bestyrelsen vil indenfor de næste 14 dage besigtige haverne/stierne. De skal fremstå velholdte og lugede (altså stierne – ikke bestyrelsesmedlemmerne:) under hække såvel som på selve stierne. Se eventuelt: Ordensreglementet  §2, 2. og §3, 1. såvel som takstbladet

Storskrald Juhuu!!

Den nyligt overståede storskraldsomgang er forløbet eksemplarisk. Intet er blevet stillet frem, som ikke måtte og alt er blevet lagt i de rigtige bunker og endnu en storskraldsansvarlig har meldt sig, så der nu er 2 i Syd og 2 i Nord. Bestyrelsen håber fremdeles at en enkelt mere vil melde sig i hver ende, men det kan lige gå an. Alt i alt giver det håb for fremtiden og bestyrelsen har derfor besluttet at lade ordningen fortsætte med det forbehold, at såfremt der igen skulle opstå problemer nedlægges ordningen.

Fællesarbejde og -spisning og Storskrald

Kære Brandhøjfolk,

FÆLLESARBEJDE og  -SPISNING

Så er det på søndag at året første fællesarbejdsdag løber af stablen. Vi fortsætter succesen med fællesspisning efter endt gerning. Hvis nogle af de som har fast fællesarbejde har lyst til at deltage i fællesspisning er de mere end velkomne. Så skal man bare huske at tilmelde sig spisning ved enten at møde op ved foreningshuset senest kl 10:00 på søndag og tilmelde sig spisning eller ved at skrive på bestyrelsesposten inden kl 10:00 på søndag. Det er stadig yderst velkomment at tilmelde sig fællesarbejde via den online tilmeldingsblanket under fanen ‘for havelejere’ og så vælge menupunktet ’tilmelding til fællesarbejde’ eller via linket her: tilmelding til fællesarbejde  Det vil være til stor hjælp for de ansvarlige for fællesarbejdet til at planlægge dagens opgaver mest hensigtmæssigt.

STORSKRALD

Bestyrelsen har besluttet at give storskraldsordningen en sidste chance. I den sammenhæng mangler vi stadig 2 personer mere til at være ansvarlige for storskrald i Nord, da vi på nuværende tidspunkt kun har 1 person på denne opgave og vi mangler yderlige 1 person i Syd, da vi på nuværende tidspunkt har 2.

Opgaven indebærer at sætte skilte op om fredagen inden næstkommende storskraldsrunde og efterse at alt er fjernet af renovationsfolkene og informere bestyrelsen i tilfælde af uregelmæsigheder og tage skiltene ned igen dagen før skraldet skraldet afhentes. Denne simple opgave tæller altså for en hel sæsons fællesarbejde. – En ren loppetjans!

Derudover kan det ikke indskærpes nok, hvor vigtigt det er, at alle overholder reglerne for storskrald hvis ordningen skal fortsætte. Det er egentlig enkelt nok ingen dagrenovation, og intet have-  eller byggeaffald og ALT skal lægges i de rigtige bunker, så hvis der ikke er et skilt der passer, så er det altså heller ikke storskrald.

De bedste forårs/forsommerhilsner fra

Bestyrelsen